GPDR Policy


Behandling av personuppgifter - Information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)


Kliniken är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med tjänster

eller som annars behandlas när tjänster förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna

efterfrågade personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte utföra arbete åt er då vi i

förekommande fall inte kan säkerställa resultatet av en behandling.


Vi behandlar uppgifterna för att utföra och administrera tjänsten, för att tillvarata dina intressen

samt i förekommande fall för redovisnings- och fakturerings ändamål. Dessa uppgifter behandlas

på grundval av att uppgifterna behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal samt i

förekommande fall av att vi erhållit ett samtycke från er att behandla uppgifterna.


Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och

riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten

behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera

med våra kontakter.


Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då

(I) det särskilt överenskommet mellan Kliniken och dig.

(II) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

(III) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma

myndighetsbeslut eller beslut av domstol- eller

(IV) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.


Personuppgifterna sparas, under en tid om högst tre år från dagen för ärendetsslutförande, eller

den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla,

analysera och marknadsföra Kliniken som verksamhet sparas under en tid om två år efter den

senaste kontakten.


Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Kliniken om användningen av de

personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera

uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att

begära att dina uppgifter inte behandlas för direkt marknadsföringsändamål. Du har också rätt att

få ta del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få

uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling

kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen

(www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor

eller arbetar.

Ann-Charlotte Söron (ägare)